Hair Sanfarah Treatment

What We Offer

Hair Sanfarah Treatment

gallery/18

No

Services

Services Time(mnt)

Service Price(Qar)

1.

Hair Scrub Short

-

250

2.

Dandruf Snafrah Short

-

250

3.

Smells Sanfrah Short

-

250

4.

Hair Scrub Med

-

300

5.

Dandruf Snafrah Med

-

300

6.

Smells Sanfrah Med

-

300

7.

Hair Scrub Long

-

350

8.

Dandruf Snafrah Long

-

350

9.

Smells Sanfrah Long

-

350